Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Klimallco

από την Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 9001:2015.

 

Lioyd's