Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Klimallco

από την Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 14001:2015.

klimallco140001 gr